Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

lasetrips.com adalah percuma untuk digunakan. Walau bagaimanapun, jika anda membuat tempahan di mana-mana tapak perbandingan yang kami arahkan kepada anda, kami akan mendapat komisen selepas pembelian anda.

Selamat datang ke tapak web yang terletak di http://lasetrips.com/ (selepas ini, “LaseTrips”). Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan dan di bawah Terma Penggunaan dan Perkhidmatan ini (“Syarat”) – sama ada anda telah mendaftar ke dalam Laman atau tidak – dan yang bersama-sama dengan kami (“Dasar”), akan mengawal hubungan LaseTrips dengan anda berhubung dengan Tapak dan sebarang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh itu (secara kolektif, “Perkhidmatan”). Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, sila keluar dari Tapak atau hentikan penggunaan perkhidmatan kami.

Terma atau ‘kami’, ‘milik kami’ atau ‘kami’ seperti yang digunakan di sini merujuk kepada LaseTrips dan/atau induk, anak syarikat, penerima serah hak, pengganti, ahli gabungan dan/atau jenamanya. Istilah ‘anda’, ‘anda’ dan/atau ‘diri anda’ seperti yang digunakan di sini merujuk kepada anda, pengguna dan/atau penyemak imbas Tapak kami. Untuk mengelakkan sebarang pelanggaran Syarat di sini dan untuk menguatkuasakan sebarang remedi, kami akan mengambil sebarang langkah teknikal, undang-undang atau pengurusan yang kami anggap, mengikut budi bicara mutlak kami, perlu dan sesuai, tanpa notis awal kepada anda atau mana-mana pengguna lain. Selepas ini, penggunaan Laman ini adalah tertakluk kepada Terma berikut:

bawah umur

LaseTrips melaksanakan perlindungan hak kanak-kanak bawah umur dan orang bawah umur, dan dengan itu menggalakkan ibu bapa, penjaga yang sah dan orang dewasa yang bertanggungjawab untuk terlibat secara aktif dalam penggunaan Internet yang selamat oleh kanak-kanak di bawah umur mereka. Di bawah terma Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak, melalui penggunaan dan/atau akses mudah ke Tapak, anda dengan ini mewakili dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya tiga belas (13) tahun, atau lebih, pada tarikh pertama akses kepada Tapak kami dan, jika anda masih di bawah umur (yang akan berbeza mengikut bidang kuasa tempat anda tinggal), oleh itu menggunakan Tapak tersebut di bawah pengawasan langsung ibu bapa anda, penjaga yang sah atau orang dewasa yang bertanggungjawab.

Kemas kini

LaseTrips dengan ini berhak untuk mengemas kini, mengubah suai, menghentikan atau menamatkan Tapak, Terma dan/atau Polisi, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami. Sebarang perubahan kepada Terma ini akan dipaparkan dalam Laman, dan kami mungkin memberitahu anda melalui Laman, melalui e-mel dan/atau perkhidmatan pesanan ringkas. Sila rujuk tarikh yang mula-mula ditunjukkan di atas untuk tarikh perubahan berkesan kali terakhir dilakukan. Penggunaan berterusan Tapak oleh anda selepas tarikh kuat kuasa terakhir pindaan kepada Terma ini – sama ada melalui pendaftaran atau penggunaan mudah – menunjukkan penerimaan anda terhadap sebarang pengubahsuaian padanya.

Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat dan/atau bahan di Laman ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui Tapak ini memenuhi keperluan perjalanan, hotel dan/atau pengangkutan khusus anda.

Spam

Kami mengambil serius tentang spam dan kami menggalakkan anda dan pengguna kami melaporkan sebarang aktiviti spam kepada kami. Kami tidak akan bertolak ansur, atau membenarkan orang lain untuk melaksanakan, mana-mana dan semua menggunakan akaun anda dan/atau sebarang maklumat berkenaan Laman, menurut pengampunan sebarang komunikasi pukal lain yang tidak diminta kepada mana-mana pengguna kami atau kepada mana-mana pihak ketiga. Di bawah Akta CAN-SPAM, anda tidak boleh mengakses Tapak untuk menuai dan/atau mengumpul sebarang maklumat tentang pengguna kami, untuk sebarang tujuan, dan sebarang komunikasi komersial yang anda mungkin terima daripada kami dan/atau rakan kongsi, pemberi lesen, pembekal dan ahli gabungan kami akan menunjukkan dengan jelas langkah-langkah untuk berhenti menerima komunikasi sedemikian, termasuk pautan nyahlanggan dan arahan yang berkaitan.

Perkhidmatan

LaseTrips ialah pasaran dalam talian sepenuhnya yang menghubungkan pengguna dengan pembekal/tapak web pelancongan di seluruh dunia. Anda mungkin menerima maklumat daripada Tapak kami sama ada dengan mengisi beberapa butiran atau secara automatik, melalui fungsi platform kami. Dengan fungsi Tapak kami, adalah mudah untuk anda memilih perkhidmatan pelancongan yang paling sesuai dengan keperluan anda (cth tarikh, destinasi, hotel, kemudahan, kategori, bilangan pelancong, julat harga), manakala pangkalan data dan fungsi enjin carian kami akan menyediakan anda dengan pelbagai hasil dan petikan daripada laman web pelancongan terkemuka dan penyedia pelancongan. Kami juga mungkin mencadangkan produk dan perkhidmatan am/rawak kepada anda semasa menyemak imbas Laman, bersama-sama dengan maklumat perjalanan umum berdasarkan artikel blog dan halaman hubungan lain yang tersedia melalui Laman.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa: (i) kami bukanlah agensi pelancongan dalam talian, mahupun penyedia perkhidmatan pelancongan; (ii) bahawa kami tidak memberikan sebut harga secara langsung kepada anda dan mana-mana pengguna lain; dan (iii) bahawa tiada sebarang tempahan akhir sebenar berlaku pada Tapak atau platform kami; oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kerugian, kos dan/atau liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana dan semua pembatalan, tawaran tamat tempoh, perubahan, ketidaktepatan, kesesuaian, tarikh, sebut harga, harga, takdir , nombor penerbangan, syarikat penerbangan, pakatan syarikat penerbangan, lapangan terbang/pintu masuk, kemudahan hotel, lokasi, alamat, gambar, penerangan, ulasan, koordinat dan/atau sebarang maklumat perjalanan yang ditunjukkan melalui Tapak.

Semua maklumat yang disiarkan melalui Tapak kami adalah bertujuan untuk rujukan dan tujuan kemudahan sahaja, yang mungkin termasuk ketidaktepatan atau ralat, dan tidak merupakan pengesahan langsung bagi apa-apa jenis produk atau perkhidmatan dan mana-mana dan semua kadar yang ditunjukkan kepada anda boleh berubah tertakluk kepada khusus anda. tarikh, musim, deduktibel, jenis perkhidmatan dan lokasi, antara faktor lain; pada bila-bila masa dan tanpa notis awal. Oleh itu, kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kerugian atau perbelanjaan perjalanan yang mungkin anda atau tetamu anda alami akibatnya.

Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda mungkin boleh membuat profil pengembara dan mendaftar ke Tapak kami. Tidak kira sama ada anda membuat profil yang diperibadikan atau tidak, kami mungkin mengumpul data peribadi tertentu dan maklumat lain daripada anda, dan kami dengan ini menjemput anda untuk menyemak Polisi kami untuk mengetahui hak dan kewajipan anda mengenai penggunaan data tersebut. Anda dengan ini menjamin kepada kami bahawa semua maklumat yang anda berikan di Laman ini adalah benar, tepat, terkini dan lengkap.

Lesen

Apabila memasuki Laman atau menggunakan Perkhidmatan kami, anda dan pengguna lain boleh menghantar komen, soalan, idea, memuat naik foto dan jenis kandungan multimedia yang lain. LaseTrips dengan ini berhak (tetapi bukan kewajipan) untuk mengalih keluar dan/atau mengedit kandungan tersebut, dan kami mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit atau mengalih keluar sebarang aktiviti atau kandungan; dengan itu menggubal langkah-langkah yang perlu untuk menyederhanakan sebarang komen dan untuk mengawal tingkah laku pengguna dalam Laman kami.

Mulai sekarang, melalui penggunaan mudah Tapak kami dan mana-mana Perkhidmatan di dalamnya, anda dengan ini memberikan LaseTrips hak tanpa had, tidak eksklusif, boleh diserah hak, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, untuk seluruh dunia, hak sub-lesen dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula , menyesuaikan diri, mencipta karya terbitan daripada, mengedar dan memaparkan sebarang kandungan yang anda boleh muat naik atau pindahkan ke seluruh Laman, apabila menghantar mesej, memuat naik fail, memasukkan data atau sebaliknya menyerahkan apa-apa jenis kandungan kepada kami, dan anda dengan ini mewakili dan menjamin kepada LaseTrips bahawa anda mempunyai semua hak, lesen, kebenaran dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan lesen yang disebutkan di atas.

LaseTrips dengan ini memberikan anda kebenaran peribadi, terhad, boleh dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, tidak boleh diserah hak, bukan komersial, tidak boleh disublesenkan dan bukan eksklusif untuk menggunakan perkhidmatan dan/atau perisian yang kami berikan kepada anda melalui Tapak; untuk tujuan tunggal membolehkan anda menggunakan dan menerima perkhidmatan Tapak, hanya seperti yang diperuntukkan dalam Terma ini, dan tertakluk kepada pematuhan anda terhadapnya.

Notis Alih Keluar, Pelanggaran

Selaras dengan Akta Hak Cipta Milenium Digital, LaseTrips memandang serius pelanggaran hak cipta dan bersedia untuk mengalih keluar sebarang kandungan yang disiarkan atas notis dan permintaan sewajarnya oleh pemegang hak cipta. Jika anda percaya bahawa mana-mana kandungan atau bahan lain yang disediakan melalui Laman ini didakwa melanggar hak cipta anda atau pihak ketiga, sila maklumkan kepada kami tentang tuntutan anda kepada: http://lasetrips.com/contact-us (subjek: “Permintaan Alih Keluar”). LaseTrips boleh mengalih keluar sebarang kandungan jika ia percaya atau mempunyai sebab untuk mempercayai kandungan tersebut melanggar hak cipta orang lain, tanpa notis awal dan pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya. Kami juga mungkin melumpuhkan keupayaan anda atau mana-mana pengguna untuk menggunakan Laman ini atau menamatkan akses anda kepadanya.

Pemberitahuan mestilah secara bertulis dan mesti mengandungi maklumat berikut, sekurang-kurangnya: (i) tandatangan dan pengenalan pemegang gelaran dan/atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak; (ii) perihalan karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar; (iii) maklumat hubungan, seperti alamat anda dan alamat e-mel anda (untuk kami menyampaikan respons kami kepada anda); dan (iv) pernyataan yang menunjukkan bahawa maklumat yang diberikan dalam notis itu adalah benar dan tepat.

Pemilikan

Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam Tapak kami adalah hak milik – atau dilesenkan kepada – pemegang hak milik masing-masing yang diakui (atau tidak) di Tapak, yang mungkin atau mungkin tidak bergabung dengan, disambungkan, atau ditaja oleh kami atau dan/atau ahli gabungan, rakan kongsi, pengiklan dan anak syarikat. Pengeluaran semula kandungan dalam Laman ini tanpa kebenaran bertulis kami adalah dilarang. Antara anda dan kami, anda memiliki kandungan anda dan kami memiliki kandungan kami. Kami juga memiliki, mengawal dan/atau mempunyai hak dan kebenaran yang mencukupi untuk hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, dan hak intelektual dan proprietari lain di seluruh dunia yang berkaitan dengan Laman ini, yang dilindungi oleh hak cipta, pakaian perdagangan, paten, undang-undang tanda dagangan dan semua undang-undang dan undang-undang intelektual dan proprietari lain yang berkenaan.

Dari semasa ke semasa, Tapak dan Perkhidmatan kami mungkin mengandungi hiperpautan ke tapak web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda dan untuk memberikan maklumat perjalanan selanjutnya, dan tidak bermakna kami menyokong tapak web tersebut atau produk dan perkhidmatan mereka; dan oleh itu penggunaan anda adalah atas risiko anda sendiri. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan, yang ditadbir di bawah dasar privasi, terma dan syarat serta penafian undang-undang masing-masing. Sila semak dokumen yang disebutkan di atas, yang akan mengawal sebarang penggunaannya. Anda tidak boleh membuat pautan ke tapak web ini daripada tapak web atau dokumen lain tanpa kebenaran bertulis LaseTrips terlebih dahulu.

Pengiklanan, Tarik diri

Kami mungkin menyokong Tapak dan perkhidmatan melalui pengiklanan dan peluang komersial lain. Iklan ini mungkin disesuaikan dengan kandungan Tapak, dan jenis dan tahap pengiklanan sedemikian oleh kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Sila rujuk kepada Polisi kami untuk mendapatkan maklumat mengenai menarik diri iklan.

Tapak ini mungkin membenarkan anda melanggan atau perkhidmatan Surat Berita, yang mungkin disediakan oleh kami atau melalui pihak ketiga yang diberi kuasa. Melalui Surat Berita kami, anda mungkin menerima sebut harga dan maklumat tawaran mengikut keutamaan pengguna anda. Sebagai pengguna kami, anda akan dapat memilih jumlah dan volum e-mel yang diterima oleh anda, bersama-sama dengan harga, destinasi pelancongan dan maklumat lain. Selaras dengan Akta CAN-SPAN, setiap satu daripada komunikasi Surat Berita kami akan memberi anda pilihan untuk berhenti melanggan atau menukar pilihan anda pada bila-bila masa. Sila rujuk kepada Polisi kami untuk maklumat lanjut.

Tapak ini menggunakan perkhidmatan analitik pengalaman pelanggan ClickTale, yang membantu kami menganalisis cara pelawat menggunakan Tapak kami. Kami tidak mengumpul melalui perkhidmatan ClickTale atau memindahkan kepada ClickTale sebarang maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. ClickTale tidak mencipta profil pengguna untuk tujuan menjejaki pengguna merentasi tapak web yang tidak berkaitan dan hanya akan menggunakan maklumat tersebut menurut Dasar Privasinya (kini terdapat di http://www.clicktale.com/privacy_service.aspx). Anda boleh memilih untuk melumpuhkan perkhidmatan ClickTale dengan mengikuti arahan yang terdapat di http://www.clicktale.net/disable.html. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengiklanan pemasaran semula, sila rujuk Dasar kami.

Jeneral

Dengan mengakses atau menggunakan Laman ini, anda dengan ini menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan dan di bawah Terma ini. Kadar yang paling rendah (atau mana-mana) yang diiklankan dalam Tapak kami tidak semestinya tersedia daripada semua pembekal yang muncul di Tapak kami dan sebarang hasil carian daripadanya – yang akhirnya tidak dapat kami kawal – adalah di luar skop lengkap kami. Sesetengah imej yang ditunjukkan dalam Tapak adalah foto stok berlesen dan/atau dibeli, dan hanya ditunjukkan untuk tujuan ilustrasi dan, oleh itu, ia mungkin tidak menggambarkan penampilan atau ciri hotel, tempat atau destinasi perjalanan tertentu dengan tepat. Sebilangan atau semua harga dan sebut harga yang ditunjukkan dalam talian melalui Tapak mungkin telah tamat tempoh sejak kemas kini terakhir oleh Tapak kami dan/atau penyedia perjalanan perkhidmatan. Beberapa atau semua artikel, ulasan dan/atau catatan blog berkenaan destinasi pelancongan dilakukan oleh pihak ketiga luar, dan tidak menggambarkan pendapat LaseTrips mahupun rakan kongsinya, pegawai, ejen, pengarah, pemegang lesen atau pemegang saham, LaseTrip juga tidak menjamin kebenaran sebenar mereka.

Tapak kami mungkin menerima maklumat geo-lokasi anda, sama ada jika anda berikan atau melalui kaedah matematik lain menggunakan maklumat yang tersedia secara umum, bukan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Melalui penggunaan maklumat geo-lokasi tersebut, Tapak ini mungkin memberikan anda petikan dan maklumat yang diperibadikan dan disesuaikan mengikut lokasi anda (iaitu negara, wilayah dan bandar).

Penggunaan Tapak kami oleh anda adalah atas risiko anda sendiri, dan oleh itu anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa kami membekalkan Perkhidmatan kami “seadanya”, “dengan semua kesilapan”, dan “sebagaimana tersedia”, termasuk semua kandungan, perisian, bahan, perkhidmatan, fungsi, dan/atau maklumat yang disediakan melalui Tapak. LaseTrip DENGAN INI MENAFIKAN MANA-MANA DAN SEMUA LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN MANA-MANA FAKTA ATAU MAKLUMAT YANG DISAHKAN DAN PERIHAL TENTANG MANA-MANA PRODUK PERJALANAN YANG DIPAPARKAN DI LAMAN KAMI, SEPERTI LALUAN PESAWAT, GARIS MASA, HARGA, GAMBAR, GAMBAR, AMIN DAN SEBARANG JENIS WARANTI, SAMA ADA TERNYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TANPA HAD, WARANTI HAKMILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BUKAN PELANGGARAN. LaseTrip, MAUPUN PEKERJANYA, AFILIASI, KONTRAKTOR DAN/ATAU EJENNYA MENJAMIN BAHAWA TAPAK INI AKAN BEBAS KESILAPAN, TIDAK TERGANGGU, SELAMAT ATAU MENGHASILKAN HASIL TERTENTU, BAHAWA TAWARAN PERJALANAN ADALAH SEMASA/TIDAK SAH DAN TIDAK SAH. MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DARIPADANYA AKAN DIPERCAYAI ATAU TEPAT. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT YANG DIBERIKAN OLEH LaseTrip ATAU PEKERJANYA, AFILIAT, KONTRAKTOR DAN/ATAU EJENNYA AKAN MEWUJUDKAN JAMINAN.

Kami tidak menawarkan perkhidmatan pelancongan secara langsung, dan kami juga tidak mengenakan bayaran untuk mereka melalui Tapak, dan oleh itu kami menggalakkan anda menyemak maklumat mengenai keadaan perjalanan dalam pelbagai bersama-sama dengan tahap risiko yang berkaitan dengan destinasi antarabangsa tertentu, yang pada masa ini boleh didapati di www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov dan www.customs.gov.

Liabiliti kumulatif maksimum LaseTrips kepada anda untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda ke Tapak dan mana-mana Perkhidmatan di dalamnya adalah terhad kepada: (i) jumlah yang dibayar, jika ada, oleh anda kepada kami berkaitan dengan Tapak dan mana-mana Perkhidmatan di dalamnya dalam tempoh 12 bulan sebelum tindakan yang menimbulkan liabiliti tersebut; atau (ii) USD$50 (Lima Puluh USD), mengikut mana-mana jumlah yang lebih rendah.

Penggunaan Laman web ini oleh anda dan sebarang tuntutan, pertikaian dan/atau punca tindakan yang mungkin timbul antara anda dan kami, tanpa mengambil kira percanggahan undang-undang dengan prinsip, akan tertakluk kepada undang-undang Eropah, tanpa mengambil kira percanggahan prinsip undang-undang daripadanya. Anda dengan ini menyatakan bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif dan tempat Mahkamah Eropah yang berwibawa, kerana dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Kegagalan kami untuk mengenakan mana-mana haknya di bawah Terma ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian mana-mana hak di sini, mahupun sebarang hak lain berkenaan dengan perkara di sini.

Sebarang notis atau komunikasi bukan undang-undang di bawah ini, termasuk yang berkaitan dengan pengubahsuaian kepada Terma ini, hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar secara bertulis (ke mana-mana alamat yang mungkin anda berikan). Untuk notis yang dibuat melalui e-mel, tarikh penerimaan akan dianggap sebagai tarikh notis tersebut dihantar.

Anda tidak boleh menyerahkan atau memindahkan Terma ini, dengan kuat kuasa undang-undang atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu. Walau apa pun perkara di atas, kami mungkin menyerahkan sebarang hak atau kewajipan di bawah ini. Sebarang hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara. Syarat-syarat ini akan memberi manfaat kepada mana-mana pengganti pihak.

Anda bersetuju bahawa tiada agensi, usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau perhubungan agensi wujud antara anda dan kami.

Kadar pertukaran mata wang yang dipaparkan di Laman adalah berdasarkan pelbagai sumber dan hanya boleh digunakan sebagai rujukan. Kadar pertukaran sebenar akan berbeza-beza bergantung pada lokasi, bank, kad kredit dan/atau sistem pemprosesan pembayaran yang digunakan oleh anda.

Soalan tentang kami atau Syarat ini.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Syarat kami, sila hubungi kami di:

https://lasetrips.com/contact-us/